facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020


 

O projekcie

Projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1., Poddziałanie 8.1.3). Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji ICT 4940 nauczycieli i 11680 uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

Projekt skierowany jest do wszystkich typów szkół i obejmie swoim działaniem 600 placówek z terenu Wielkopolski. W ramach Projektu, realizowanego w ciągu pięciu lat, przewidziano sześć różnych podprojektów edukacyjnych, w tym trzy skierowane do szkół podstawowych: Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski (CDEW), Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty (CMDW), Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI) oraz dla szkół ponadpodstawowych: Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI), Akademia Kształcenia Wyprzedzającego (AKW), Klasy Akademickie (KLA), Ligi Przedmiotowe (LP).

Źródło: https://www.csw2020.com.pl/o-projekcie/


Informacja o projekcie


W związku z udziałem ZSTiO im. gen. dr. Romana Abrahama w projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.3 WRPO 2014+, beneficjenci projektu zostali objęci badaniem ewaluacyjnym zleconym przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego).

Badanie ma na celu ocenę skuteczności działań podejmowanych w ramach projektu oraz ocenę ich adekwatności w kontekście zmian zachodzących w sytuacji społeczno-gospodarczej. Z udziałem pracowników szkoły i uczniów zaplanowana została realizacja następujących wywiadów i ankiet:

1.        Wywiad grupowy z udziałem nauczycieli, będących bezpośrednimi odbiorcami wsparcia udzielanego w ramach projektu (szkolenia dla nauczycieli w zakresie stosowania narzędzi TIK/ w zakresie wykorzystania aktywnych metod pracy z uczniem/ w zakresie wdrażania ICT w szkołach lub doradztwo metodyczne dla szkół biorących udział w projekcie),

2.        Wywiad grupowy z udziałem przedstawicieli szkół/placówek oświatowych uczestniczących w projekcie, np. dyrektorów, osób odpowiedzialnych za realizację projektu w szkole,

3.        Indywidualne wywiady pogłębione z uczniami, bezpośrednimi odbiorcami wsparcia udzielanego w ramach projektu,

4.        Ankieta internetowa lub audytoryjna wśród uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach dodatkowych dla uczniów realizowanych w ramach podprojektów edukacyjnych.

W zależności od warunków zewnętrznych, jakie panować będą w momencie realizacji wywiadów (grupowych i pogłębionych), wywiady zostaną zrealizowane w formie zapośredniczonej, tzn. przez telefon, Skype, program do organizacji telekonferencji. Będzie to uzależnione od obowiązywania ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

Badanie będzie miało charakter poufny. Wypowiedzi osób badanych nie zostaną przypisane w raporcie końcowym z badania do poszczególnych osób czy szkół.


 


 


 

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl