facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Zamówienia publiczne

Tytuł: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

data dodania: poniedziałek 10 września 2018

Zamawiający, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Kaliskiej 2a we Wrześni, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni ul. Kaliska 2a” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.548.000 euro. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

UZASADNIENIE

Dnia 10.09.2018 roku o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni ul. Kaliska 2a”. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione
na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł: Modernizacja dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

data dodania: poniedziałek 27 sierpnia 2018

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. gen. dr. Romana Abrahama

ul. Kaliska 2a, 62-300 Września
 

ogłasza przetarg nieograniczony na

Modernizacja dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących we Wrześni

 

Termin wykonania umowy: do 31 dni od zawarcia umowy

 

Wadium: 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
 

Termin składanie ofert: do 10 września 2018 roku

w siedzibie Zamawiającego do godz. 10:00
 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 10 września 2018 r. o godz. 10:15.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena - 60 %

Termin realizacji - 40%
 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem Ogłoszenie nr 608520-N-2018 z dnia 2018-08-27 r.


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

SIWZ - Modernizacja dachu sali gimn.

Załacznik 1 - formularz ofertowy

Załacznik 2 - ośw. art.25a ust.1

Załacznik 3 - wykaz robót budowlanych 

Załacznik 4 - ośw. dot. osób 

Załacznik nr 6 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5 - wzór umowy
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data dodania: poniedziałek 14 maja 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 01-2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł: Informacja z otwarcia ofert- Wykonanie sieci internetowej ZSTiO
data dodania: poniedziałek 30 kwietnia 2018

Informacja z otwarcia ofert ZSTiO-01-2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutuł: MODYFIKACJA - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen dr. Romana Abrahama ul. Kaliska 2a, 62-300 Września
data dodania: poniedziałek 20 kwietnia 2018
 
- Wyjaśnienia SIWZ -Wykonanie sieci komputerowej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących


- Modyfikacja SIWZ - Wykonanie sieci internetowej ZSTiO
- Odpowiedź na pytania


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutuł: Przetarg nieograniczony
data dodania: poniedziałek 16 kwietnia 2018

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. gen dr. Romana Abrahama
ul. Kaliska 2a, 62-300 Września
 
 
 
ogłasza przetarg nieograniczony na
Wykonanie sieci komputerowej w Zespole Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących we Wrześni
 
Wykonanie sieci komputerowej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni polegającej na wykonaniu instalacji nisko-prądowych, okablowania strukturalnego sieci komputerowej, telefonicznej, monitoringu oraz zainstalowaniu serwerowni
 
 
Termin wykonania umowy: do 10 sierpnia 2018 roku
 
 Wadium: 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych)
 
Termin składanie ofert: do 30 kwietnia 2018 roku
w siedzibie Zamawiającego do godz. 10:00
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 30 kwietnia 2018 r. o godz. 10:15.
Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.
 
Kryterium oceny ofert:
Cena - 60 %
Termin realizacji - 40%
 
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 545572-N-2018 z dnia 2018-04-16 r.


Pliki do pobrania:

Koncepcja+kosztorys
Kosztorys pdf
Ogłoszenie o zamówieniu BZP
SIWZ
Zał. Nr 2 - Umowa
Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl